Yritä oikein! podcast

KO­KE­MUK­SIA, NÄ­KE­MYK­SIÄ JA VINKKEJÄ YRITTÄJÄLLE

Tässä podcastissa puhutaan selkeästi ja maanläheisesti siitä, mikä saa yrityksen menestymään ja mitkä ovat tyypillisiä sudenkuoppia. Keskustelemassa on sekä yrittäjiä ja yritysten edustajia että asiantuntijoita, jotka eri tavoin tukevat yrittäjiä menestyksen rakentamisessa. 

Opitaan toisiltamme, opitaan yhdessä!

Keskusteluja emännöi KTM Päivi Heikinheimo, kouluttaja, konsultti, mentori ja Vuoden Yrityskummi 2019

Jaksot kuunneltavissa useilta alustoilta:

yrittäjä ja tiktok- dick lindertz, Somemasters

Onko TikTok yrittäjälle tärkeä kanava vai pelkästään nuorten viihdekanava? mitä tarvitaan TikTokin käytön aloitukseen? Kes­kus­te­le­mas­sa on SoMe Mastersin Dick Lindertz.

Asia­kas­tar­ve – Mikko Kesti, LoupeDeck Oy

Kaiken me­nes­ty­vän yri­tys­toi­min­nan pohjana on joku tun­nis­tet­tu asiakkaan tarve, joka tyy­dy­te­tään tarjotun tuotteen tai palvelun avulla. Miten tarpeen saa selville ja mitä osa­te­ki­jöi­tä siihen liittyy? Kes­kus­te­le­mas­sa on Mikko Kesti, LoupeDeck Oyn perustaja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja.

Tuot­teis­ta­mi­nen – Ka­mon­ Oy, Kati Harki ja Monica Jalonen

Oletko pohtinut sitä, miten hel­pot­tai­sit asiakkaan pää­tök­sen­te­koa selkeällä tuot­teis­ta­mi­sel­la? Ja samalla te­hos­tai­sit omaa toi­min­taa­si. Kes­kus­te­le­mas­sa ovat Ka­mon­mark­ki­noin­ti Oyn pe­rus­ta­jat Kati Harki ja Monica Jalonen.

Yrittäjä ja Facebook – Dick Lindertz, SoMe Masters

Onko jokaisen yrittäjän oltava Face­boo­kis­sa? Miten sitä oppii käyt­tä­mään te­hok­kaas­ti? Entä tu­le­vai­suus, kasvaako di­gi­taa­lis­ten kanavien rooli en­ti­ses­tään? Näistä ja monista muista ky­sy­myk­sis­tä on kes­kus­te­le­mas­sa SoMe Mastersin Dick Lindertz.

Jatkuva oppiminen – Suvi Eriksson, Luksia

Millaisia ovat yrittäjän op­pi­mis­haas­teet? Miten aikuinen oppii te­hok­kaas­ti? Mitä yk­si­ny­rit­tä­jät saavat kurs­seil­le osal­lis­tu­mi­ses­ta? Kes­kus­te­le­mas­sa on Suvi Eriksson Luksian kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mäs­tä Lohjalta.

Asia­kas­ko­ke­mus – Johanna Sinkkonen, Lumoame Oy

Mitä kaikkea liittyy asia­kas­ko­ke­muk­seen ja miten sitä voidaan parantaa? Mikä on hen­ki­lös­tö­ko­ke­muk­sen ja asia­kas­ko­ke­muk­sen suhde? Kes­kus­te­le­mas­sa on toi­mi­tus­joh­ta­ja Johanna Sinkkonen Lumoame Oystä.

Hal­li­tus­työ – Timo Lappi, Heltti Oy

Milloin pk-yritys tarvitsee toimivan hal­li­tuk­sen? Pitäisikö ottaa mukaan ul­ko­puo­li­sia? Millaista on hyvä hal­li­tus­työ? Kes­kus­te­le­mas­sa on Timo Lappi, Heltti Oyn toi­mi­tus­joh­ta­ja

Mitä tie­det­tä­vä sään­te­lys­tä – Anna Ehrnrooth, Kaava Ventures Oy

Mitä sääntely oikein on? Mer­kit­see­kö se yrit­tä­jäl­le vain ra­joit­tei­ta? Mihin pitäisi kiin­nit­tää eniten huomiota?

Mitä laatu on – Petri Lehtipuu, Laa­tu­kes­kus

Mitä itse asiassa on hyvä laatu? Mitä vanhat laa­tu­gu­rut voivat antaa meille tänään? Mikä on pk-yrit­tä­jäl­le tärkein laa­tu­vink­ki? Kes­kus­te­le­mas­sa on johtaja Petri Lehtipuu Laa­tu­kes­kus Excel­lence Fin­lan­dis­ta.

Etiikka ja arvot – Tapio Aaltonen, www.ee­tos­ta­ja­paa­tos­ta.fi

Mitä etiikalla on tekemistä yri­ty­se­lä­män kanssa? Ja mitä etiikka oikein on? Miten se linkittyy arvoihin? Pitääkö pk-yri­tyk­sel­lä­kin olla arvot?

Organisoi oikein! – Mikko Kuitunen, Vincit Oyj

Onko oikeaa tapaa or­ga­ni­soi­da yritys? Min­kä­lai­set pe­ri­aat­teet ohjaavat joh­ta­mis­ta? Onko it­seoh­jau­tu­vuus ratkaisu?

Rahoitus – Pirjo Pakkanen

Mitä ra­hoi­tus­läh­tei­tä on? Millaisia ehtoja niihin liittyy? Miten rahoitus voi parantaa kil­pai­lu­kykyä­ni?

Rohkea strategia – Markku Hautala, K-Ci­ty­mar­ket Järvenpää

Miten luot kil­pai­lue­tua rohkean stra­te­gian avulla? Mitä se edel­lyt­tää ihmisiltä ja toi­min­noil­ta? Miten pe­rin­tei­sel­lä toi­mia­lal­la voi onnistua rohkean stra­te­gian avulla?

Minäkö yrit­tä­jä­tyyp­piä? – Lilli Sundvik, Business Psyc­ho­lo­gist

Mitä motiiveja on yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mi­sel­le? Onko olemassa tiettyjä yrittäjän omi­nai­suuk­sia – mitä tut­ki­muk­set sanovat? Entä miten omi­nai­suu­det ja me­nes­ty­mi­nen kor­re­loi­vat?

Miten jaksat? – Pekka Poh­ja­kal­lio, Hintsa Per­for­mance

Miksi monet eivät jaksa  hyvin  työssä? Millä keinoin voinnin voi saada pa­ran­tu­maan? Mitkä ovat ko­ke­mus­ten pohjalta parhaat vinkit?