Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Key Consulting Oy
Fariinitie 6, 02460 Kantvik

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Päivi Heikinheimo
puhelin +358 400 503864
paivi.heikinheimo@keyconsulting.fi

2. Rekisteröidyt

Yritys rekisteröi asiakasyritysten tai potentiaalisten asiakasyritysten kontaktihenkilöiden sekä Key Consulting Oy:n saamien toimeksiantojen toteutukseen osallistuvien, yrityksen projektiin osoittamien henkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot toimeksiannon ajaksi.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja tallennetaan rekisteröidyn asiakassuhteen tai yrityksen yhteydenoton perusteella. 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palveluistamme kertominen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakkaista säilytetään elektronisesti seuraavat tiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen:

  • nimi
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • yritys ja asema
  • yrityksen osoitetiedot
  • tiedot asiakkaan ostamista palveluista
  • muut mahdolliset palveluiden suorittamisen edellyttämät tiedot yhteisen projektin kuluessa.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen paivi.heikinheimo@keyconsulting.fi:

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta tai yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Key Consulting Oy:n ulkopuolelle.  Elektroninen rekisteri on suojattu teknisin suojakeinoin, kuten salasanan ja tietoturvaohjelmiston avulla.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Tietoja käsittelee rekisterinpitäjä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.