Päätä oikein! podcast

Ehkä parhaat vinkkisi parempiin pää­tök­siin

Päätöksenteko on jokaisen ihmisen ja jokaisen organisaation arkipäivää. Mutta käytämmekö aikaa sen kehittämiseen? Hyväksymmekö huonot päätökset ja turhautumisen miettimättä mitä kannattaisi tehdä?

Kokeneet päätöksentekijät ja asiantuntijat kertovat podcastjaksoissa parhaat oivalluksensa sinulle!  

Keskusteluja emännöi KTM Päivi Heikinheimo, kouluttaja, konsultti, kirjailija ja mentori. 

Jaksot kuunneltavissa useilta alustoilta:

Päätä voida hyvin etä- ja hy­bri­di­työs­sä­kin – Riikka Ilmivalta, Vir­kis­te­ri Oy

Hy­vin­voin­ti ei tule itsestään, vaan se edel­lyt­tää päätöksiä koskien omia toi­min­tata­po­ja. Mutta min­kä­lai­sia? Mistä te­ki­jöis­tä hy­vin­voin­ti rakentuu? Ja mistä löytää mo­ti­vaa­tio muutosten te­ke­mi­seen?

In­tui­tiol­la­ko parempia päätöksiä?  –  Anne Elina Akola, Sop­hia­Sign Oy

In­tui­tiol­la on rooli pää­tök­sen­teos­sa, mutta mitä intuitio oi­keas­taan on? Min­kä­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa siitä on hyötyä ja miten sitä luetaan? Entä miten ’resetoida’ intuitio, jotta se toimisi muu­tos­ten­kin keskellä?

Päätös on aina hyppy tun­te­mat­to­maan tu­le­vai­suu­teen – en­na­koin­ti on vält­tä­mä­tön­tä! – Vesa Auvinen, Dazzle Oy

Miten lisätä us­kal­lus­ta tehdä päätöksiä epä­var­muu­des­sa? Onko mah­dol­lis­ta kuvitella tu­le­vai­suus tai tu­le­vai­suuk­sia? Mille pohjata ajatukset, kun data ei riitä? Onko mie­li­ku­vi­tus tässä hyödyksi?

Mitä aivot voivat kertoa yrittäjän pää­tök­sen­teos­ta – Marja-Liisa Halko, Helsingin Yliopisto

Mitä aivoissa tapahtuu kun yrittäjä hoitaa yri­tys­tään? Onko tosiaan niin, että yrittäjä suhtautuu yri­tyk­seen­sä kuin vanhempi lapseensa? Entä miten tunteet vai­kut­ta­vat pää­tök­sen­te­koon?

Onko vas­tuul­li­suus­pää­tös erilainen päätös? – Marja-Liisa Weckström, Si­nebryc­hoff Oy Ab

Mitä kaikkea vas­tuul­li­suus­pää­tök­set saattavat pitää sisällään? Mikä on olen­nais­ta päätöksen on­nis­tu­mi­sel­le? Miten  Si­nebryc­hof­fis­ta tuli maailman en­sim­mäi­nen Coca-Colaa hii­li­neut­raa­lis­ti val­mis­ta­va yritys?

Mil­lai­sel­la pää­tök­sen­teol­la startup lentoon? – Harry Santamäki, Voima Ventures

Mitkä päätökset ovat erityisen kriit­ti­siä star­tu­peil­le? Mitä voidaan ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la sanoa star­tu­pien pää­tök­sen­teos­ta? Mistä tiedetään, että ollaan oikealla tiellä? Milloin pitää osata sanoa ei?

Te­ko­ä­lys­tä apua pää­tök­sen­te­koon – miten? Jukka K. Nurminen, Helsingin Yliopisto

Mikä rooli on te­ko­ä­lyl­lä pää­tök­sen­teos­sa? Mille sen hyöty perustuu? Onko tekoäly vain isojen or­ga­ni­saa­tioi­den juttu? Mihin kannattaa panostaa tekoälyn käytössä?

Us­kal­lat­ko hajauttaa? Miten hallita pää­tök­sen­te­koa kun työ tehdään ympäri maailmaa? – Kai Konola, Halton Group

Onko hajautus vai keskitys oikea ratkaisu? Miten valittu ratkaisu vaikuttaa stra­te­gian to­teu­tu­mi­seen ja or­ga­ni­saa­tion re­si­liens­siin? Mitä ko­ke­muk­sia on ihmisten osal­lis­ta­mi­ses­ta pää­tök­sen­te­koon? Vai­kut­ta­vat­ko eri kult­tuu­rit pää­tök­sen­te­koon?

Päätöksen teko on to­teu­tuk­sen alku  – Esko Hannula, Qentinel Oy

Miten helposti päätöksen toteutus jääkin puo­li­tie­hen! Miksi näin käy – onko tyy­pil­li­ses­ti kyse huonosta suun­nit­te­lus­ta, vastuiden epä­sel­vyy­des­tä vai siitä, että yritetään haukata liian iso pala yhdellä kertaa? Muutaman vinkin avulla voi to­teu­tuk­sen saada sujumaan mer­kit­tä­väs­ti paremmin.

Millä pe­li­sään­nöil­lä päätöksiä? – Hanno Ne­van­lin­na, Futurice Oy

Miten saat päätökset to­teut­ta­maan stra­te­gi­aa ja arvoja eikä viemään or­ga­ni­saa­tio­ta sat­tu­man­va­rai­siin suuntiin? Onko mah­dol­lis­ta delegoida pää­tök­sen­te­koa kas­vavas­sa yri­tyk­ses­sä? Onko pe­li­sään­nöis­tä hyötyä?

Tuot­teis­ta­mi­sen kiperät päätökset – Kamon Oy, Kati Harki ja Monica Jalonen

Oletko miettinyt miten asiakas näkee tuotteesi tai palvelusi? Miten helppoa hänen on ostaa?

Oman tarjoaman muok­kaa­mi­nen asiakkaan kannalta parhaaksi edel­lyt­tää sinulta valmiutta katsoa asioita uudelta kantilta ja tehdä joskus ki­pe­riä­kin päätöksiä.